top of page

Boadskipper fan driging en ljocht


do loft fan driging en ljocht

mei ûntsach en bewûndering

folgje ik dy

ûnder dyn rezjym

oan de kimen

sa no en dan in stikje blau

hope dy't opljochtet

nederich

en mei oerjefte

swij ik

bottom of page