top of page

BYLD

Dat bylden in wichtige rol yn myn libben spylje is foar my as Byldtinker eins hiel fanselssprekkend. Mei myn fotografy besykje ik faak te fertalen wat bylden mei my dogge.

Dizze ferwizing is in kaai foar myn Fotografy-pagina. En dizze om by myn pagina mei skilderwurken te kommen.

Op de side OER MY is wiidweidiger te lêzen wat my ferbynt mei Klank, Kleur en Foarm, mar ek oer hoe't ik harren ûnderling mei inoar ferbine lit.

 

bottom of page