top of page

Gedichten

 

Myn hert is as in pompeblêd

 

wylst de wolken

útgûle

en harren net skamje

foar de triennen

dy’t mei weemoed

de simmer fuort skrieme

fiel ik myn hert

iepen gean

foar alle seizoenen

yn ús Heitelân

jawis

myn hert

is as in pompeblêd

ien mei Fryske Grûn

 

©Hinke S. Veenstra

Drachten

 

 

 

Flinterknippe

 

flinterje mei it libben

flinterje mei muzyk

flinterje mei de tiid

flinterje mei juster

flinterje mei hjoed

flinterje mei

in knypeach

nei moarn

 

Hinke S. Veenstra

Drachten

 

 

 

 

Fryske Blues

 

sûnder smokerij

of sterke drank

dûnsje ik

mei hiel myn lea

fanút myn Soul

myn eigen

Fryske Blues

 

©Hinke S. Veenstra

Drachten

 

 

 

Treppot-memke

 

wat wie dat dochs gewoan

gau út skoalle wei nei hûs

wêr mem al siet te wachtsjen

mei de treppot op ‘e tafel

in stik koeke of moalkoekje

makke it kompleet

mar dêr oan it plusen kleed

wie mem har lústerjend ear

fan grutste we

 

Hinke S. Veenstra

Drachten

 

 

 

 

bottom of page