top of page

Lietteksten

                                                     

Rare Fûgel

 

ik bin in rare fûgel

ja bêst in bytsje frjemd

mar minsken wês net bang

ik ha gjin kwea yn’t sin

 

de ien dy is wat skruten

de oar foar nimmen bang

mar der binne ek genôch

dy binne deagewoan

en ik...

ik kin my eins yn alles fine

al stiet myn pet ek wolris oars

 

ik bin net altyd op it honk

mar gean der graach op út

op syk nei wille en fertier

ja wier, sa krij ik myn gerak

 

in rôze bril dat is it net

swart wyt is my ek frjemd

in grize mûs sil ik net wurde

dêrfoar sjoch’k tefolle kleur

 

©Hinke S. Veenstra

 

 

Begearlik Frommes

 

kinst do my net ferstean

of wolst net nei my harkje

ik wol dy inkel sizze

dat ik smoargek op dy bin

 

dat hiele lytse famke

dat famke fan eartiids

is no in leaf moai frommes

der ik dei en nacht oan tink

 

kinst do my net ferstean

of wolst net nei my harkje

ik wol dy inkel sizze

dat ik smoargek op dy bin

 

de flinders in myn liif

komme ’s nachts ta libben

want yn myn dreamen

bist efkes sa tichtby

 

mar ik kin no wol janke

datsto net nei my harkest

ik wol dy inkeld sizze

dat ik sa fan dy hâld

 

 

©Hinke S. Veenstra

 

 

 

 

 

 

bottom of page