top of page

Sfearbelibbing

Ek al moat ik kwa fotokwaliteit ynleverje at myn 'grutte' kamera om praktyske redenen even thúsbliuwe moat en ik der mei myn kompaktkamera of IPad der op út lûk...faaks kin ik op die manier likegoed wol in stikje sfearbelibbing fêstlizze. En soms kin ik it net litte om der dan letter even in kollaazje of sokssawat fan te meitsjen !! :-)

Op 'e tiid skip ik de heale hannel wer om plak te meitsjen foar nije printsjes.

Ik sis fansels net foar neat 'heale hannel' ...ik fyn it gewoan sûnde om alles fuort te smiten.

In gedielte komt nei de skiftseleksje yn myn argyfmapkes. En sa kaam ik op it idee om tenei ek ris wat fan dit soarte foto-opnamen op myn site te dielen.

Hjir alfêst in foarpriuwke mei ferskate tema's en in bypassend gedicht wat ik foarich alris skreaun ha.

Myn tredde each

sûnder wat te sizzen

is’t my wol dúdlik

watsto fan my wolst

do wolst mei my op in paad,

der fan útgeande

datsto al myn oandacht krijst

nei jierren trouwe freonskip

is dit foar ús beide

sa fanselssprekkend

bist suver wat rekke at ik sis

“Nee, hjoed net!!”

teloarsteld sjochst my oan

as wie’t in persoanlike ôfwizing

at ik de doar út sil

wolst my opeaskje as in bern

mar ik set troch

ik wol my net langer

alhiel ôfhinklik opstelle fan dy

myn fysike each doch ik oars tekoart

ik wol perfoarst gjin kokerslûk krije

wêrtroch de hoarizon my finaal ûntgiet

do bliuwst myn maatsje yn waar en wyn

mar in bytsje minder close is net ferkeard

dus fotokamera, jou do dy no mar even del

hjoed of moarn geane we der grif wer

even tegearre op út

©Hinke S. Veenstra

bottom of page