top of page

Bluesdiggers yn Hopper

Ja, it is de mannen út Grins wol tabetroud. :-)

Mei harren Bandformaasje BLUESDIGGERS ha se der wer in moai feestje fan makke yn Theatercafé Hopper.

Alfêst in foto-foarpriuwke en de kommende wike sil ik der noch in pear útwurkje en dêrnei hjir op myn site pleatse.

bottom of page