Hjoed...

En doe stie myn soan op de stoepe mei fruit en oare s没ne lekkernijen.

D没bel fitamientsjes dus 馃尀